DOMESTICS

COSMO GROUP PCL

ANNOUNCEMENT

เรียนผู้ใช้งานทุกท่าน และ Suplier ของบริษัท Cosmo และบริษัทในเครือ

เนื่องด้วยฝ่ายดูแลเว็บไซต์ของทางบริษัทมีความประสงค์ขอแจ้งทุกท่านให้ทราบเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลง URL การเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท ทางบริษัทมีความจำเป็นในการปรับปรุงการเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวจากเดิมที่ท่านสามารถเข้าถึงด้วย URL ปัจจุบัน จะมีการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึง ทางบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเข้าใช้งานในเว็บไซต์นี้ โดยจะเริ่มปรับปรุงการใช้งานจาก URL โดยจะเปลี่ยนมาใช้ URL ใหม่ https://www.cosmo-meditec.com/Domestics/login.aspx ซึ่งจะมีผลในการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมของการเข้าถึงเว็บไซต์ นับแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป หากท่านพบปัญหาในการเข้าถึงดังกล่าว และ/หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการเปลี่ยนแปลงนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามที่ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทได้โดยตรง

 

ทางฝ่ายดูแลเว็บไซต์ในนามของบริษัท Cosmo และบริษัทในเครือ ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

line-production-bg.jpg

DOMESTICS