top of page

Carbon Footprint for Organization

บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัด และ บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัด ได้รับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) กับ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยมี คุณเกียรติชัย ธาดาวชิรา (CEO บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด) เป็นผู้แทนรับมอบใบรับรองของทั้ง 2 บริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566

Carbon Footprint for Organization

CFO (Carbon Footprint for Organization) คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง โดยวัดออกมาในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งมีขอบเขตการวัด (SCOPE) 3 แบบ ดังนี้


SCOPE 1 : การคำนวณ CFO โดยตรง (Indirect Emissions) จากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรโดยตรง เช่น การเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องจักร การใช้พาหนะขององค์กร (ที่องค์กรเป็นเจ้าของเอง) การใช้สารเคมีที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจกในการบำบัดน้ำเสีย การรั่วไหล/รั่วซึมของสารที่เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการหรือกิจกรรมขององค์กร เป็นต้น


SCOPE 2 : การคำนวณ CFO จากการใช้พลังงาน (Energy Indirect Emissions) คือการซื้อพลังงานมาใช้ในองค์กร ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน พลังงานไอน้ำ เป็นต้น


SCOPE 3 : การคำนวณ CFO ทางอ้อมด้านอื่นๆ เช่น การเดินทางของพนักงานด้วยยานพาหนะที่ไม่ใช่ขององค์กร การเดินทางไปสัมมนานอกสถานที่ และการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น


ประโยชน์ของการทำ CFO ของภาคธุรกิจ

สามารถประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมขององค์กร สามารถจำแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญ และหาแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ อาจนำไปขายเป็นคาร์บอนเครดิต หรือทำการชดเชยคาร์บอนกับองค์กรอื่นๆ ได้
CFO กับ COSMO

เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัด และ บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จึงได้ดำเนินการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ประจำปี 2565 ให้การรับรองโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รายละเอียดดังนี้


บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัด มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (SCOPE 1 + 2) รวม 2,575 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

SCOPE 1 การปลดปล่อยทางตรงจากโรงงานผลิต 95.30% และยานพาหนะ 4.7% คิดเป็น 79 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

SCOPE 2 การซื้อพลังงานไฟฟ้า 100% คิดเป็น 2,496 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

SCOPE 3 การซื้อวัตถุดิบและบริการ 44.29% กิจกรรมที่มีการใช้เชื้อเพลิงและพลังงาน 55.25% และของเสียที่เกิดจากองค์กร 0.46% คิดเป็น 893 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

Carbon Footprint for Organization

บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัด มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (SCOPE 1 + 2) รวม 2,691 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

SCOPE 1 การปลดปล่อยทางตรงจากโรงงานผลิต 55.65% และยานพาหนะ 44.35% คิดเป็น 113 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

SCOPE 2 การซื้อพลังงานไฟฟ้า 100% คิดเป็น 2,578 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

SCOPE 3 การซื้อวัตถุดิบและบริการ 54.65% กิจกรรมที่มีการใช้เชื้อเพลิงและพลังงาน 3.35% ของเสียที่เกิดจากองค์กร 10.56% และการขนส่งกระจายสินค้า 31.44% คิดเป็น 7,940 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า


Carbon Footprint for Organization


223 views0 comments

Comments


โพสต์: Blog2 Post
bottom of page